This wig ornaments appears very early. As early as in ancient Egypt, the ancient Egyptian men have shaved his head after all shave and wear wigs. Later the Romans by Egyptian influence, is also keen to wear a wig.cosplay wigsclip in hair extensionshuman hair extensions for womenclip in human hair extensionsreal hair wigshuman hair wigs for white women
Stowarzyszenie - IN AQUA SANITAS - Uzdrowisko Wysowa - Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA IN AQUA SANITAS   - UZDROWISKO WYSOWA

Z SIEDZIBĄ W WYSOWEJ -ZDROJU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. STOWARZYSZENIE IN AQUA SANITAS - UZDROWISKO WYSOWA zwane w dalszych postanowieniach "Stowarzyszeniem".

2.Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U.nr. 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

3.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

4.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

5.Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski, a siedzibą władz jest Wysowa-Zdrój w Małopolsce.

6.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak z napisem.

7.Stowarzyszenie może powoływać "Komisje" i "Fundusze" na zasadach określonych w statucie.

8.Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.

9.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać  pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło.

10.Stowarzyszenie może nawiązywać łączność i współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą. Stowarzyszenie może przystępować do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji których cele są zbliżone do jego zadań i celów oraz może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

ROZDZIAŁ 2

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 2

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem obywateli związanych pochodzeniem, zamieszkaniem lub sympatią z Uzdrowiskiem Wysowa oraz ziemią z nim związaną. Obejmuje ono swoją działalnością zagadnienia nauki, kultury i sztuki oraz zagadnienia gospodarcze.  

2. Celem Stowarzyszenia jest:

1) stałe reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych, osób prawnych ifizycznych oraz współdziałanie w podnoszeniu poziomu życia kulturalnego i gospodarczego Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej,

2) krzewienie w społeczeństwie Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr natury, kultury i uczestnictwa w ich ochronie,

3) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, pogłębianie przywiązania do niej oraz integracja członków Stowarzyszenia ze środowiskiem w którym działają, celem ułatwienia warunków rozwoju gospodarczego;

4) współdziałanie na rzecz ochrony dóbr natury, obiektów, zabytków Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej.

5) rozwój Uzdrowiska Wysowa i lecznictwa uzdrowiskowego

6) krzewienie kultury zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania z uwzględnieniem picia naturalnych wód mineralnych i leczniczych

7)działania na rzecz osób dializowanych i diabetyków

8) działania na rzecz osób starszych

9) edukacja ekologiczna na rzecz ochrony środowiska naturalnego prowadzona wśród mieszkańców i zainteresowanych osób,

10) rozwój oraz krzewienie aktywności fizycznej, kultury fizycznej w społeczności Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej,

11) rozwój oraz krzewienie szeroko pojętej rehabilitacji dla społeczności Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej,

12) motywowanie i poszukiwanie rozwiązań dla aktywacji zawodowej społeczności Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, wraz z działaniami w kierunku ograniczenia bezrobocia na tym terenie,

13) intensywne działania marketingowe, promocja w dostępnych środkach przekazu informacji o Uzdrowisku Wysowa i ziemi z nim związanej, dla rozwoju tego miejsca,

14) rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowej Polski, oraz terytorium Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej,

15) realizowanie i wspieranie działalności wydawniczej służącej popularyzacji Uzdrowiska Wysowa i walorów ziemi z nim związanej,

16) nawiązanie kontaktów z osobami z różnych regionów Polski oraz za granicy, które zainteresowane są Uzdrowiskiem Wysowa i ziemią z nim związaną,

17) rozwinięcie współpracy z osobami oraz organizacjami pozarządowymi z innych krajów zainteresowanych współpracą,

18) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,

19) gromadzenie środków na fundusze stypendialne i udzielanie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół,

20) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami,

21) doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą,

22)inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych  obiektów gospodarczych, oraz dla powstawania nowych obiektów gospodarczych,

23) działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych,

24)   działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

25) pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności,

26) stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.  

3. Cele określone w ust. 1 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) pozyskiwanie członków i angażowanie ich do pracy na rzecz Stowarzyszenia,

2) pomoc w określaniu istotnych potrzeb rozwoju Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, w tym poprzez nawiązywanie współpracy z naukowcami i specjalistami wszelkich dziedzin,

3) organizowanie odczytów, sesji, meetingów, wystaw, konkursów, dyskusji, wycieczek krajoznawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, współpraca ze środkami masowego przekazu,

4) udział w wychowaniu społeczności Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej przez pobudzanie zainteresowań ich przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością,   życiem gospodarczym, plastyką, muzyką, literaturą, sportem, turystyką oraz organizowaniem innych imprez rozrywkowych,

5) inicjowanie działalności inwestycyjnej w zakresie potrzeb rozwoju Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej w zakresie potrzeb gospodarczych, kulturalnych, rekreacyjnych,

6) współpraca z władzami, organizacjami samorządowymi oraz innymi pozarządowymi i samorządowymi, podmiotami prawnymi działającymi na terenie Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej, oraz za granicą, we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu rozwój ekonomiczny i kulturalny Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej,

7) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia,

8) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, prowadzenie szeroko pojętych działań promocyjnych.

9) podejmowanie działań edukacyjnych, doradczych i finansowych  w zakresie aktywizowania społeczeństwa Uzdrowiska Wysowa i ziemi z nim związanej w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości i innych form aktywności.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Członkowie Stowarzyszenia  dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

3) członków honorowych,.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3.Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

4. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych  przez Stowarzyszenie,
 3. korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,
 4. korzystać z innych świadczeń i urządzeń  Stowarzyszenia,
 5. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  Stowarzyszenia,
 6. posiadać legitymację i nosić odznakę Stowarzyszenia.

5.Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz  propagować jego program,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
 3. przestrzegać postanowień statutu  i uchwał  Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, lub inna jednostka uznająca cele i zasady Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Członek wspierający ma prawa określone w § 3 ust 4 pkt. 2, 3, 5 Statutu oraz prawo uczestnictwa z głosem doradczym - za pośrednictwem swojego przedstawiciela  - w Walnym  Zgromadzeniu.

7.Członkiem honorowym, może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia statusu członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego. Członek honorowy Stowarzyszenia nabywa wszystkie prawa członka zwyczajnego  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

8. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia
 2. wykluczenie przez Zarząd poprzez skreślenia z listy członków z powodu:

a) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres trzech (3) miesięcy

b) nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

3) utraty praw obywatelskich lub pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

5) likwidacji Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

  § 4

1.Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 5

Kadencja członków władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością uprawnionych głosów obecnych na Walnym Zebraniu

§ 6

 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 14 dni przed terminem zgromadzenia. Dopuszczalną formą powiadomienia jest poczta e-mail wskazana w deklaracji członkowskiej

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie:

 1. wybiera członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji  Rewizyjnej,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu  Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej,
 3. określa główne kierunki działania Stowarzyszenia, i uchwala plan rzeczowo - finansowy na dany rok (dany okres)
 4. uchwala absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
 5. ustala wysokość składek członkowskich i wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 6. uchwala ramowe przeznaczenie środków Stowarzyszenia,
 7. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
 8. uchwala zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia,
 9. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
 10. rozpatruje wszelkie sprawy wniesione przez członków na obrady nie należące do kompetencji innych  władz Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania za wyjątkiem decyzji określonych w ust. 1 pkt. 8) które zapadają większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę członków jeżeli odbywa się po upływie pół godziny po oznaczonym terminie, a w zawiadomieniu wyraźnie to oznaczono.

4. Każdy członek Walnego Zgromadzenia ma prawo 1 ( jednego) głosu podczas głosowania.

§ 8

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne jest oświadczenie Prezesa lub Skarbnika.

3.Zarząd składa się od 3 do 5 członków w tym: z prezesa, skarbnika i sekretarza.

4. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez wybór członków Zarządu.

5. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie to na zwolnione miejsce Zarząd może wybrać osoby, które na Walnym Zgromadzeniu  otrzymały wymaganą ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).

6. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów statutowych
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia
 5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  w ramach uprawnień przyznanych przez Walne  Zgromadzenie,powoływanie "Komisji" i tworzenie "Funduszy" do poszczególnych spraw i zagadnień,
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
 8. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia   powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 9

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia.

2.Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.

3.Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów to jest liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów przy obecności ponad połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

4. Na posiedzeniu Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej  i przewodniczący " Komisji".

§ 10

1.Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
 2. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Jeśli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się  toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej w Statucie to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokooptować osoby, które na Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą  ilość głosów (w kolejności otrzymanych głosów).

§ 11

1. "Komisje", o których mowa w § 1 ust. 7 i § 8 ust. 6 pkt. 6  powołuje Zarząd Stowarzyszenia w razie konieczności dla  realizacji  ściśle określonego zadania.

2. Członkami "Komisji" mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami  Stowarzyszenia.

3. Liczbę członków "Komisji", jej zadania i czas działania określa Zarząd Stowarzyszenia.

4. Przewodniczącym "Komisji" jest osoba wybrana przez członków "Komisji".

5. Sprawozdanie z działalności "Komisji" przed Zarządem Stowarzyszenia składa w jej imieniu przewodniczący "Komisji".

6.Przewodniczący "Komisji" ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 12

1."Fundusze" o których mowa w § 1 ust 7 i § 8 ust. 6 pkt. 6 tworzy Zarząd Stowarzyszenia dla finansowania określonego  zadania.

2. "Fundusze" tworzone są z majątku finansowego Stowarzyszenia.

3. Osobę odpowiedzialną za zarządzanie funduszem ustala Zarząd  Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 5 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie :

46.90 Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.11.Z  Wydawanie książek

58.13.Z  Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.14.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.11 Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.90 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 1. 10.DPrace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego

73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet)

73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.12.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

78.10.Z  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.ADziałalność agentów turystycznych

79.11.B  Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki

79.90.BDziałalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieskalsyfikowana

81.30.Z  Działalność usługowa związana z adminitracyjną obsługą biura

82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację

86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.10.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.30.Z  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych

91.03.Z  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

93.11.Z  Działalność obiektów sportowych

93.12.Z  Działalność klubów sportowych

93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 14

1. Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia określa:

 1. formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia   działalności gospodarczej,
 2. składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej  po uprzednim uzyskaniu każdorazowej zgody Zarządu,

3. Zarząd Stowarzyszenia może określić maksymalną kwotę, jaka może być zaangażowana - jako zobowiązanie Stowarzyszenia-  w dany rodzaj działalności gospodarczej.

4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może określić:

 1. rodzaje działalności gospodarczej jakie nie mogą być  podejmowane przez Stowarzyszenie,
 2. nakazać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia zaprzestanie  prowadzenia określonej działalności.

§ 15

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu  Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić dwóch członków Zarządu, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami  i zasadami, które mają być realizowane.

2. Członkowie Zarządu prowadzący działalność gospodarczą o której mowa w ust. 1 są uprawnieni do występowania w imieniu Stowarzyszenia, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia Zarządu. Wymienieni członkowie  reprezentują Zarząd Stowarzyszenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przed notariuszem, organami państwowymi, sądami i jednostkami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) oraz mogą ustanawiać pełnomocników działających w ich imieniu.

3. Członkowie Zarządu prowadzący działalność gospodarczą o której mowa w ust. 1 składają Zarządowi okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informację o ewentualnych trudnościach w prowadzonej  działalności.

4. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić nadane przez siebie upoważnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, odwołać z funkcji członków prowadzących działalność  gospodarczą i powołać nowych członków.

 § 16

Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja  Rewizyjna.

ROZDZIAŁ 6

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze,  które składają się z:

  1)  składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,

  2)  wpływów z działalności statutowej

  3)  dochodów z majątku Stowarzyszenia,

  4)  dochodów z działalności gospodarczej,

  5)  dotacji państwowych oraz Unii Europejskiej,

  6)  darowizn i zapisów,

  7) ofiarności publicznej,

  8) innych środków zewnętrznych.

 1. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 18

1. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku  nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd  w zakresie środków  i stanu posiadania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 19

 Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 § 20

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały  Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia podjętej   większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych głosów

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która  zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi   przeprowadzi likwidację.

3.Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w  ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po    likwidacji majątku na cele społeczne.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 Statut zatwierdzony uchwałą Założycieli Stowarzyszenia nr 3/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.


short hair wigsreal hair wigscosplay wigscosplay wigshuman hair extensionshuman hair extensionscosplay wigscosplay wigslong hair wigs